Dimensie

Dimensie: betekent letterlijk vertaald, afmeting. Elk voorwerp heeft dimensies: lengte, breedte en hoogte. Ook kan het aspect of element betekenen. Iets geeft iets een nieuwe dimensie. Er wordt ook gesproken van een ‘andere dimensie’ en vaak heeft men het hier over als men het over de spirituele wereld heeft. Spirits, engelen en allen die daarbij horen bevinden zich in een andere dimensie. Zij zijn bij ons, maar niet iedereen kan ze zien alsof ze ‘stoffelijk’ zijn. Als een medium contact maakt, maakt zij contact met deze andere dimensie.
Synonyms: afmetingen, aspect, element

 

©Bron van onderstaande is Wikepedia

Ruimtetijd en de speciale relativiteitstheorie

Albert Einstein stelde in zijn speciale relativiteitstheorie dat het niet mogelijk is over ruimte en tijd als twee afzonderlijke entiteiten te spreken, maar dat er slechts één entiteit bestaat namelijk de ruimtetijd. Deze bevat alle gebeurtenissen in het verleden, heden en toekomst in ons heelal. De tijd is daarbij een dimensie net als de andere hoewel die echter op menselijke schaal anders wordt ervaren. De vier dimensies worden vaak ook in dezelfde eenheid gemeten: door de vaststaande lichtsnelheid komt 299 792 458 meter overeen met 1 seconde.

Deze visie wijkt af van het klassieke relativiteitsprincipe, met een absolute tijd, maar een positie afhankelijk van het inertiaalstelsel en de tijd en van de theorie van het bestaan van stilstaande ether en daarmee ook een absolute ruimte.

Krommingen in de ruimtetijd

De einstein-vergelijking beschrijft hoe de ruimtetijd wordt “gekromd” door de in het heelal aanwezige materie en energie.Hoofdzakelijk in de vorm van sterren en planeten.

Daarbij geldt:

Snelheid is altijd relatief.
Zwaartekracht en kromming van de ruimtetijd komen op hetzelfde neer, het zogeheten equivalentieprincipe.
Een kromme baan door de ruimtetijd als gevolg van zwaartekracht komt op hetzelfde neer als een “rechte lijn” (geodeet) door de gekromde ruimte.
Doordat licht, dat vermoedelijk geen enkele massa bezit en met de grootst mogelijke snelheid door de ruimtetijd beweegt is het onmogelijk om sneller dan het licht te reizen. (Om soortgelijke redenen is ook de doorsnede van het volledige heelal vermoedelijk veel groter dan 13,7 miljard lichtjaar. Een waarde die alleen is gebaseerd op de afstand tot de verst waarneembare sterrenstelsels en de geschatte leeftijd van het heelal).

Ruimtetijd in de snaartheorie

De snaartheorie is een nieuw en speculatief geheel van mathematisch-fysische theorieën. Deze geeft een mogelijke richting aan voor een unificatie van de bestaande kwantumveldentheorieën en algemene relativiteitstheorie. Deze is alleen wiskundig consistent is voor specifieke aantallen ruimte-tijddimensies: 10, 11 of 26. Deze andere dimensies zijn dan niet waar te nemen doordat ze ‘opgerold’ zouden zitten in de kleinste deeltjes materie.

Historische oorsprong

Niet-wiskundige noties van een geünificeerde ruimtetijd
Philo merkte op dat tijd een resultaat is van de ruimte (heelal/wereld) en dat ‘God’ de ruimte schiep, wat erin resulteerde dat gelijktijdig of onmiddellijk daarna de tijd ook ontstond.

De Inca’s beschouwden ruimte en tijd als een enkel concept dat zij pacha noemden. De volkeren van de Andes hebben dit begrip tot nu in ere gehouden; het woord pacha komt nog steeds in de talen, Quecha en Aymara voor.

Het idee van een verenigde ruimtetijd vindt men bij Edgar Allan Poe in zijn essay over de kosmologie met de titel Eureka (1848). Poe schreef dat “Ruimte en duur één zijn.” In 1895 schreef H.G. Wells in zijn roman, The Time Machine, “Er is geen verschil tussen de tijd en een van de drie dimensies van de ruimte, behalve dat ons bewustzijn zich langs de tijd beweegt.”